top of page

Koolitusvaldkonnad

arvuti- ja juhtimiskoolitustele

Arvuti-, tarkvarakoolituse valdkonnad
Lenovo arvutiklass

Sülearvutiklassi kasutamine kliendi juures

 • MS Office 365 juurutamine ja Office 365 koolitus meeskonnatöö vahendina
  SharePoint, OneDrive, Teams, Yammer, Delve, Sway, Co-outhoring jt töövahendid Office 365 töötamisel

 • MS Excel kasutajakoolitused
  - MS Excel baaskoolitus - I tase
  - Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule - II tase
  - Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus - III tase

 • MS Office baaskoolitus alustajale, edasijõudnu koolitus, edasijõudnu jätkukoolitus, makrod, Exceli sisesed tööriistad- PivotTabel, PowerQuery jt

 • MS Word kasutajakoolitused
  Tekstitöötlus, dokumentide haldus professionaalsel tasemel, õige MS Word kasutamine

 • MS PowerPoint kasutajakoolitused
  Esitlusettekannete loomine, kaasaegsete esitluste loomine, interaktiivsus

 • MS Outlook kasutajakoolitused
  Aja juhtimine Outlooki baasil, Outlook infohaldustööriistana, Outlook töökorralduses

 • MS Access kasutajakoolitused
  Andmebaaside loomine, kasutamine, programmeerimine

 • Üleminekukoolitused uuele MS Office tarkvale
  Koolitused, mis aitavad minna üle ja võtta kasutusele uut MS Office tarkvara

 • Kodulehe ja Internetiturunduse koolitused (SEO turundus ettevõttele)

 • Erinevad programmeerimisalased koolitused (Android jt)

 • Vaba tarkvara koolitused (LibreOffice jt)

 • AutoCAD 2D baaskoolitus

 • Arvutikasutajatele suunatud turvariskide koolitused

 • Lisaks klassikoolitustele toodame õppematerjale vastavalt Tellija soovile videokoolitusena
   

Arvutikoolituste sisukirjeldused on loetavad koolituskalendris. Sisekoolituste puhul kohandame programmid lähtuvalt Tellija vajadusest. Võta ühendust läbi tellimusvormi

Juhtimiskoolituse valdkonnad
 • Juhtimisoskuste arendamisega seotud teemad

  • Arengukavade ja strateegiate kujundamise ning nende analüüsiga seotud kompetentsid

  • Organisatsiooni üldjuhtimisega seotud kompetentsid

  • Kaasaegne juhtimine. Silmast silma vestlused

  • Kliendistrateegiate kujundamine

  • Juhtimis- ja majandusarvestus

  • Ärianalüüs

  • CRM tarkvara valimine

  • Juhtimisotsuste langetamine

  • Juhtimine esma- ja keskjuhi tasandil

  • Inimeste juhtimine organisatsioonis

  • Muudatuste juhtimine

  • Kvaliteedijuhtimine

  • Organisatsiooniline täiuslikkus (EFQMi täiuslikkuse mudel, enesehindamine)

  • Protsesside juhtimine

  • Projektijuhtimine

  • Aja juhtimine

  • Spetsialistist juhiks

  • Arengu- ja koostöövestlused

  • Koosolekute konstruktiivne juhtimine

  • Supervisiooni ja coaching

  • Juhi kommunikatsioonioskuste arendamine

  • Läbirääkimisoskused

  • Pildiline mõtlemine

  • Praktiline coachingu koolitus juhtidele

  • Mentorlus

  • Vigadede vältimine vahejuhi töös

  • Juhtimise anatoomia

  • Mõjutustehnikad

  • Erinevate organisatsioonikultuuride ühtlustamine

 • Strateegiline juhtimine ja strateegia kujundamine

 • Tootmisettevõtte arendamisega seotud teemad

  • Ettevõtte tootmistegevuse strateegiline planeerimine

  • Ettevõtte tootmispotensiaali taktikaline ja operatiivne planeerimine

  • Ettevõtte tootmisprotsessi optimeerimine, juhtimine ja kontroll

  • Excel - tootmistegevuse (efektiivsuse hindamise standardtööriist) tootmisjuhi töölaual

  • Kuidas tõsta tootmisprotsesside efektiivsust?

  • Tootmise juhtimine ja planeerimine

  • Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

  • Tootmisprotsesside efektiivne juhtimine ja optimeerimine

  • Lean tootmine-tootmisettevõtte protsesside optimeerimine läbi kulusäästliku tootmise põhimõtete

  • Projektipõhine tootmine

  • Esmatasandijuhi koolitus tootmisettevõttele

  • Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

  • Finantsotsused tootmises

 • Organisatsiooni arendamisega seotud teemad

  • Koostöö arendamine juhtimismeeskonnas

  • Muutlike ja keerukate olukordade lahendamine organisatsioonis

  • Rahvusvaheliste koostöösuhete juhtimine

  • Enesehindamine

  • Koolitaja koolitus

  • Avalik esinemine

  • Esinemisoskused

  • Esitluste, ettekannete tegemine

  • Kõnekunst

  • Tervisejuhtimine organisatsioonis

  • Praktiline coachingu koolitus

  • Arenguvestlused

 • Suhtlemisoskuste arendamisega seotud teemad

  • Keerulised kliendisuhted

  • Kliendisuhete süvaanalüüs

  • Klientide lojaalsuse arendamine

  • Kliendiprotsesside (turundus, müük, teenindus) arendamine

  • Suhtlemistreeningud

  • Probleemi-ja konfliktilahendus

  • Tulemuslikud läbirääkimised

  • Teeninduskvaliteedi parendamine

  • Nõustamisoskused

 • Isiksuse arendamisega seotud teemad

  • Hirmu anatoomia

  • Eneseregulatsioon ja stress

  • Enesekehtestamine

  • Tööstress ja oskus seda juhtida

  • Enese- ja kolleegide motiveerimine

  • Taastumine tööpingetest

  • Toimetulek stressiga

  • Läbipõlemise ennetamine

  • Enese ressursside ja isikliku motivatsiooni juhtimine

 • Meeskonna arendamisega seotud teemad

  • Muudatuste läbiviimine koos meeskonnaga

  • Meeskonnatöö

  • Koostöökompetentsid

  • Sisekommunikatsioon

  • Motivatsioonikoolitus

  • Kuidas iseenda ja meeskonna töörõõmu suurendada

  • Coaching ja mentorlus

  • Positiivse koostöö arendamine coachingu abil

  • Väärtustava koostöö arendamine läbi coachingu

  • Grupiprotsessid ja nende juhtimine meeskonnas

  • Meeskonna ja koostöövõimekuse arendamine

  • Meeskonna juhtimine ja kommunikatsioon

  • Meeskonnakoolituse variant koos enesekaitsetehnikatega

  • Coachingupäev

  • Ressursipäev

 • Turundusega seotud teemad

  • Brändi- ja kuvandiloome

  • Turunduskommunikatsioon

 • Teeninduse ja müügiga seotud teemad

  • Teeninduskvaliteedi parendamine

  • Positiivse klienditeeninduse arendamine coachingu abil

  • Teenindusettevõtte tegevuse planeerimine ja organiseerimine

  • Müügipsühholoogia

  • Keerulised kliendisuhted

  • Tulemuslik müük

  • Kliendisuhete süvaanalüüs

  • Klientide lojaalsuse arendamine

  • Kliendiprotsesside (turundus, müük, teenindus) arendamine

  • Suhtlemistreeningud

  • Probleemi-ja konfliktilahendus

  • Tulemuslikud läbirääkimised

  • Müügiprotsessid ja müügioskused

  • Müügitulemuste saavutamine-praktilised müügivõtted

  • Professionaalsed müügioskused

  • Telefonimüük

  • Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

  • Müüv teenindus

  • Coachingupäev „Minu mõju meeskonnale ja kliendile“

 • Muud teemad

  • Protokoll ja etikett

  • Riigiametniku protokoll ja etikett

  • Rahvusvaheline protokoll ja etikett, erinevate riikide kombed ja tavad

  • Isikuandmed ja nende kaitse

  • Avalik teave

  • Dokumendihalduse korraldamine

  • Arhiivihalduse korraldamine

Juhtimiskoolituste avatud koolituste sisukirjeldused on loetavad koolituskalendris. Sisekoolituste puhul kohandame programmid lähtuvalt Tellija vajadusest. Võta ühendust läbi tellimusvormi

bottom of page