Õppekorralduse alused

Õppekorraldus

I. Üldsätted

1. OÜ Edunet ja HMKoolitus OÜ õppekorralduse alused on OÜ Edunet ja HMKoolitus OÜ (edaspidi koolitusasutus) täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument.

Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest.

 

2. Täienduskoolituste vormid:

Arvutikoolitus (Edunet OÜ)

Juhtimiskoolitus (HMKoolitus OÜ)

 

3. Koolitusasutus korraldab täiendusõpet järgmistes valdkondades:

1) Arvutikoolitus

Kontoritarkvara baaskoolitused, MS Office koolitused asutuse gruppidele MS Office 2003 - 2016, Office 365 versioonidele ja vajadusel ka OpenOffice, LibreOffice baasil.

Kontoritarkvara põhi- ja edasijõudnu koolitused asutuse gruppidele MS Office 2003 - 2016, Office 365 versioonidele ja vajadusel ka OpenOffice, LibreOffice baasil.

Programmeerimine, arendus ja admisnistreerimisalane koolitus. Koolitusprogrammid koostatakse vastavalt Tellija soovidele ja vajadustele

Üleminekukoolitused MS Office tarkvaralt uuele MS Office 365, 2916, 2013, 2010 või 2007 versioonile

 

2) Juhtimiskoolitus

Juhtimisoskuste arendamine

Tootmisettevõtte arendamine

Organisatsiooni arendamine

Suhtlemisoskuste arendamine

Isiksuse arendamine

Meeskonna arendamine

Teenindus ja müük

 

4. Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel.

5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

6. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.edunet.ee

II. Täienduskoolituste korraldamine

1. Koolitusele registreerumine toimub vastava registreerumisvormi täitmisel kodulehel www.edunet.ee,

e-posti info@edunet.ee teel või  telefoni teel (+372 530 59501, +372 530 59337)

2. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.

3. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.

4. Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetudvähemalt 80%

5. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

6. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja: info@edunet.ee või telefoni teel.

7. Koolitusasutusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

8. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

 

III. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidele.  Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tasutakse arve arvel märgitud tähtajaks.

2. Arve tasumise tähtaeg on reeglina 7 päeva pärast kursuse toimumist.

3. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Õppetasu ei tagastata, kui koolitatav teavitab mitteosalemisest koolituspäeval.

4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

IV. Täienduskoolituse osaleja

1. Täienduskoolituse osaleja on isik, kes õpib koolitusasutuses täienduskoolituse õppekava alusel.

2. Täienduskoolituse osalejal on koolitusasutuses järgmised õigused ja kohustused.

3. Osaleja õigused:

1) enne kursusele õppima asumist tutvuda koolitusasutuse õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

2) valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;

3) osaleda täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;

4) saada täienduskoolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;

5) lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

6) saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.

 

4. Osaleja kohustused:

1) täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid­;

2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme;

3) koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest esimesel võimalusel, milleks on vähemalt 3 päeva enne koolitust.

 

V. Täiendkoolitus, täienduskoolituse õppekava.

1. Täienduskoolitus võib koolituskeskuses toimuda koolitusena või koolituste tsüklina.

2. Täienduskoolituse  alusdokumendiks on  täienduskoolituse õppekava.

3.  Täienduskoolituse õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:

1) õppekava nimetus;

2) õppekava sihtrühm;

3) õppekava eesmärk;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund);

6) õppeprogrammi sisu;

7) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;

8) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus.

 

4. kinnitatud täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel.

 

VI. Väljastatavad dokumendid

1. Igale täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus

2. Tunnistuse väljastamise kord: tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need. 

3. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse  järgmised andmed:

1) õppija nimi;

2) koolitusasutuse nimi;

3) õppekava nimetus;

4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;

5) koolitajate nimed

6) tunnistuse allkirjastab koolituse läbiviija

7) tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule duplikaat.

 

VII. Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise  juhendmaterjal täiskasvanute  täienduskoolitusasutustele“ :

1. Süsteemne sisehindamine ja ülevaade oma tegevustest;

2. Tulemuste  võrdlemine enda eesmärkidega ja võrdlusuuringute tegemine;

3. Parendustegevuste väljaselgitamine  ja nende kasutamine arendustegevuses;

4. Kvaliteedi hindamiseks (sisehindamiseks) olemasolevate mudelite rakendamine; Keskenduses organisatsiooni pidevale parendamisele ja õppivaks organisatsiooniks kujunemisele.

5. Koolituskeskuse hea käekäigu kujundamine: töötajate omavahelise koostöö parendamine, valdkonnapõhine hindamine, õppeprotsessi uuendamine sh õppemeetodid; organisatsiooni arendadamine, sh iga selle liikme kui organisatsiooni terviku toimimine; tunnustussüsteemi rakendamine.

6. Koolituste sisulise ja korraldusliku kõrge kvaliteedi tagamine:

Tagasisideküsitluste läbiviimne: klientide ja partnerite rahulolu küsitlus (suuline e. intervjuu, kirjalik vorm)  ning analüüsi tegemine ja seeläbi koolitusprogrammide parendamine

7.  Koolitajate kvaliteedi tagamine

Koolitajatel on erialane kõrgharidus magistri või doktorikraadi tasemel. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ja peavad suutma ka seda tõestada. Koolitusteemadele vastav vähemalt 5a koolituskogemus või konsultandi rollis vähemalt 5a konsulteerimise kogemus või pikaaegne töökogemus õpetatava koolitusteema valdkonnas vähemalt 8a. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituste järgselt tagasiside lehtede või suulise tagasiside põhjal. Tagasiside koond esitatakse koolitajale, mille põhjal on võimalus parendada koolitajal õppemetoodikat. Kõikidel koolitajatel on kohustus kaasajastada teadmisi ja teha jooksvalt muudatusi koolitusprogrammides.

8. Õppekeskkonna kvaliteedi tingimused ja kord

Rendime koolituseks ruume tunnustatud koostööpartnerite käest, kes ka tagab rendilepingust tulenevalt ruumidele vajalikud nõuded. Kõik meie poolt renditavad ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta ja kõik koolitusruumid on kohandatud või spetsiaalselt ehitatud auditoorse töö (koolituste) läbiviimiseks. Õppetöö viiakse läbi ruumides, kus on olemas õppetööks vajalikud vahendid. Koolitusklassid on varustatud ekraani, tahvli ja projektoriga. Valgus ja soojus reguleeritav. Arvutikoolitustel kasutatav tarkvara on litsentseeritud kommertskasutuslitsentsidega.

 

VIII. Vaidluste lahendamise kord

1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil koolitusasutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel,  koostööpartneritel ja külastajatel.

2. Konfliktid  ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.

3. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.

4. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb koolitusekeskuse tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

5. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 01.08.2015

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee