top of page

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (MS Excel koolitus)

Praktiline Exceli koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks- "Excel edasijõudnu koolitus"

Eelteadmised: Baas ja põhioskused tabelarvutuses (tabeli täitmine, salvestamine, avamine, lihtne kujundamine, lihtsamad tehted ja arvutused (tehted lahtritega, arvutamine piirkondadega- summa), hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

 

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks

 

Tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2007 - Office 365 kasutajatele)

 

Koolituse programm
 

Töötamine tabelarvutusprogrammis MS Excel:

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks. Ülesehitusvigade kõrvaldamise võimalused Exceli tööriistadega
   

Töötamine andmetega:

 • Erinevad andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr) ja nende mõju arvutamisele

 • Sisestatud andmete vormindamine ja nende mõju arvutustele

 • Vormingute eemaldamine

 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel, ülesehituse loogika
   

Arvutused ja funktsioonid Excelis:

 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine

 • Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine

 • Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min)

 • Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor, ceiling)

 • Tekstifunktsioonid andmete parandamiseks ja muutmiseks (clean, trim, upper, proper, lower, text, substitute)

 • Andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid (left, right, mid, concatenate)

 • Kuupäevafunktsioonid (weeknum, networkdays, workdays, day, month, year)

 • Andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (dsum, dcount, daverage)

 • Tingimusfunktsioonid (if, and, or, true, false, sumif, countif, iferror)

 • Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup, match, xlookup, vstack)

 • Filtreerimisfunktsioonid (filter, sort, choosecols jt)

 • Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt)

 • Absoluutne ja suhteline aadress valemites

 • Arvutamine mitme tabeli ja erinevate töölehtede vahel

 • Valemirea kasutamine, funktsioonide jälitamine
   

Mahukate andmetabelite kasutamine:

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side)

 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevade järgi sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)

 • Andmete grupeerimine (Group)

 • Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter)

 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal)

 • Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes, mitme tabeli ja faili koond (Consolidate)

 • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek) (õige lähtearvu leidmine tabelis)

 • Liigendtabeli koostamine (PivotTable), lugemine ja muutmine. Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes). Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse), diagrammid

 • Stsenaariumite kasutamine prognoosimisel (Scenario Manager)

 • Rippmenüüde kasutamine tabelite täitmisel ja Indirect funktsioon
   

Tabelite kujundamine:

 • Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting)
   

Diagrammid:

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest

 • Mitmest tabelist diagrammi koostamine

 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine

 • Diagrammi kujundamine, töö skaalaga
   

Salvestamine ja väljatrükk:

 • Salvestusformaadid ja salvestamine

 • Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala)

 • Tabelite, graafikute väljatrüki häälestamine
   

Tabelite kaitsmine ja ühine koostöö:

 • Tabeli kaitsmise võimalused (faili kaitsmine parooliga, lahtrite kaitsmine parooliga, osaline kaitsmine)

 • Tööraamatu jagamine arvutivõrku ja ühise tööraamatu kasutamine

 • Muudatuste jälitamine ja andmete taastamise võimalused

 • Sisestuspiirangute lisamine tabelitele (teksti lubamine, numbri lubamine, tühiku kontroll jt)
   

Andmete importimine:

 • Andmete importimine Excelisse välistest andmeallikatest. CSV, Internet jt

 

Koolituse tulemus: Koolituse läbinul on olemas põhjalikud oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Koostada erinevaid arvutavaid tabeleid. Sooritada vastavalt vajadusele analüüse, kasutades selleks tabelarvutusprogrammi funktsioone ja analüüsivõimalusi

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Päevi: 2

Tunde: 13 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00

Toimumise koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Koolitaja: Kristjan Sakk

Investeering: 320 € +km

 

Jätkukoolitusena soovitame: Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus

Registreerun koolitusele:

 

bottom of page