top of page

Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus

Praktiline MS Excel koolitus kasutajatele, kes soovivad muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Kasutada tabeli lahtrites ripploendeid ning nuppe makrode käivitamiseks, saada aru makrode põhimõttest. Importida, korrastada andmeid, teha kokkuvõtteid Exceli tabelitest. Tööriistade PowerQuery ja Fuzzy Lookup kasutamine. Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist.

Eelteadmised:
Hea Exceli kasutamise oskus. Koolitus on järg koolitusele: "Tabelarvutus ja andmete analüüs Excelis"

Koolituse teemad:

Mida teha, kui andmeid hoitakse mujal ja andmeid on vaja Exceli kasutada? Andmete importimine PowerQuery abil:
Andmete importimine ja töötamine imporditud andmetega (teksti fail, andmebaas, Internet), importimise seaded (properties).
Imporditud andmete parandamine (probleemne tühik, punkt ja koma nr eraldajana), andmete jaotamine veergude vahel (erinevate probleemide lahendamine andmete jaotamisel). Meeskonnatöö Exceli failidega. Andmete pärimine kolleegi tabelist.

Kuidas puhastada andmeid ebasobivatest sissekannetest?
Char kooditabeli kasutamine andmete jaotamisel veergude vahel (Substitute, Char, Find, Search, Left, Right, Mid, Trim, Concatenate, IF funktsioonide kombineerimine andmete lõikamisel või jaotamisel veergude vahel)

Erinevad tingimuslaused ja kuidas tingimuslauseid kombineerida?
Tingimusarvutused Excelis (IF ja mitme IF funktsiooni kasutamine, AND, OR tingimused, DCOUNT, DSUM, SUMPRODUCT jt)

Andmete võrdlemine ja otsimine erinevate tabelite vahel.

Kuidas luua seoseid 3-4 tabeli vahel? Kuidas viia andmeid kokku, kui kahe tabeli vahel erineb otsingutunnus teineteisest?
Andmete otsimine, võrdlemine ja kokku viimine Vlookup ja Match, Index funktsioonide abil. Mitme VLOOKUP funktsiooni kasutamine Vlookup valemis (otsingud läbi mitme andmetabeli). Erineva kirjapildiga andmete kokku viimine (Fuzzy Lookup). PowerQuery abil andmete ühendamine, PowerQuery Vlookup asemel. Erinevad kokkuühendamise võimalused ja variandid (seosed üks ühele, üks mitmele jt) VSTACK, FILTER, SORT, CHOOSECOLS funktsioonide kombineerimine koos näidetega.

Mida teha, kui suurtes tabelites on Vlookup väga aeglane? Appi tuleb PowerQuery:
Mis on PowerQuery ja kuidas seda käivitada, kasutada? Andmetabelite kokku viimine, päringute loomine. Andmete importimine PowerQuery abil. Päringute haldamine, kohandamine, seoste loomine. Valemite kasutamine PowerQuery aknas.

Kuidas luua ripploendeid tabelis, kus ripploendi sisu muutub automaatselt algväärtuste muutmisel. Dünaamilise sisuga ripploendid:
Ripploendite kasutamine (DataValidation ja Indirect funktsioon). Nimeliste piirkondade kasutamine viitamistel, registrie loomine

PowerQuery abil kataloogis olevate kõikide Exceli failide sisude importimine Exceli töölehele suurde andmetabelisse
From Folder Improt (kõikide Exceli failide Import kataloogidest)

Mis on makro ja kuidas seda kasutada tegevuste optimeerimisel:
Sissejuhatus makrodesse, oma arvutusfunktsioonide loomine makroga (Nt % arvutused, funktsioonide loomine). Nuppude kaudu makrode käivitamine, makrode lindistus keerukamate filtrite rakendamiseks ja andmetabelist väljavõtete sooritamiseks (Advanced filter, Record macro)

Kuidas Pivoti aruandes valemeid kasutada, kuidas kasutada Pivot aruandes andmemudelit, mis võimaldab kasutada ühes aruandes mitut erinevat andmetabelit?


Aruanded PivotTable abil (mitmest tabelist kokkuvõte ühiste tunnuste järgi- Relationships ja Pivoti ehitamine läbi andmemudeli (Workbook DataModel). Pivoti konverteerimine Cube valemiks ja aruande kasutamine edasisteks arvutamisteks, aruanded kuupäevadega ja TEXT funktsiooni kasutamine. Pivoti kasutamine varem loodud dokumendi põhjale (template), andmekuubi liigutamine, seoste säilitamine algandmetega.

Kuidas valemite abil seadistada tingimusvorminguid (kujundusi) ja seadistada valemitega sisestuspiiranguid?
Tingimusvormingud (Conditional Formatting) läbi funktsioonide. Sisestuspiirangute kasutamine ja sisestuste kontrollimine läbi funktsioonide (nt järgmise lahtri lubatud täitmine, kui eelnev on täidetud, tühja lahtri keelamine jt sisestuskontrollid). Blanketid ja vormid Excelis. Sisestuspiirangud kasutajatele.

Analüüsi tööriistade valikus pakub Excel Data table tööriista. Mis see on ja milleks see on hea, kus kasutada?

 

Lisaks käiakse koolitusel praktilise töö käigus läbi hulgaliselt erinevaid nippe ja lahendusi, kuidas muuta rutiinseid tegevusi ja tülikaid tabeleid selliseks, et neid oleks edaspidi hea kasutada.

 

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.


Investeering koolitusele: 340 € +km

Koolituse koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 2 kl 10.-15.00

Tunde: 13 akadeemilist tundi

Registreerun koolitusele:

bottom of page