top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Tellimisel sisekoolitusena Eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks.

Koolitusele on oodatud kõik töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub klientidega suhtlemine ning müügitöö telefoni teel (sekretärid, assistendid, teenindajad, telefonimüüjad, kliendihaldurid jne)

Koolituse sisututvustus:

• Telefonisuhtluse eripära

• Telefonisuhtluse vahendid ja võtted

• Kuidas saavutada positiivset ja tugevat kontakti kliendiga

• Kuidas vestlust juhtida, kliendi soove selgitada ja sobivat pakkumist teha

• Kuidas jõuda eesmärgini

• Telefonivestluse lõpetamine

• Partnerlike suhtlemisvõtete harjutamine

• Iseenda isiksuslikud tugevused ja kliendi eripära arvestamine

• Hääle ja intonatsiooni mõju, hääle väljenduslikkus, hääle arendamine

• Telefonimüügivestluse ettevalmistamine

• Müügivestluse ülesehitus, etapid ja tulemused

• Mõjusate suhtlemisvõtete kasutamine

• Erinevad müügimeetodid ja nende eelised

• Telefonimüügi ülesannete lahendamine, harjutuste analüüs

• Isikliku arengukava loomine

Koolituse tulemusena osaleja...

• teab, kuidas juhtida telefonivestlust

• oskab kasutada tõhusaid suhtlemistehnikaid

• teab, kuidas professionaalselt selgitada kliendi vajadusi, leida lahendus ja esitleda oma tooteid

• on saanud tagasisidet iseendast ja oma suhtlemisvõtetest ning oskab ennast motiveerida

• saab juurde professionaalseid oskusi

• teab, kuidas organiseerida telefonimüügi tööd

• tunneb ennast oma tööalases rollis kindlamana

• saadud oskused avaldavad positiivset mõju müügitulemustele ja koostöösuhetele organisatsioonis

Töötamisviis: Lühiloengud, rühmatööd, grupiarutelud, praktiliste näidisülesannete lahendamine, näidete analüüsimine, harjutused koos videotagasisidega.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Toomas Osvet

Jagan koolitust

bottom of page