top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Kommunikatsiooni tõhustamine

Tellimisel sisekoolitusena Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Kommunikatsiooni tõhustamine 

Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Kellele koolitus mõeldud on?

Koolitus on mõeldud kõikidele, kes puutuvad kokku infosulgude või muude infoga seotud probleemidega organisatsioonisisesel või organisatsioonidevahelisel suhtlemisel. Koolitus on praktilist laadi.

Koolituse tulemusena on osalejad ...

  • mõistnud, mis tekitab infosulgusid ja õppinud saavutama osapoolte informeeritust
  • saanud aru, miks inimesed, kellele on kogu info antud, väidavad endiselt, et nad on infopuuduses
  • teadvustanud, missugused seaduspärasused toimivad infovahetuses ja erinevate isiksuse tüüpide vahelises suhtlemises;
  • treeninud praktilisi kommunikatsioonivõtteid.

Koolituse teemad:

Sissejuhatus koolitusse

Praktiline harjutus “Info edastamine”

Kokkuvõte harjutusest ja peamiste õppetundide fikseerimine

Grupitöö (GT): Miks tekivad infosulud?

Kokkuvõte grupitöödest ja treeneri kommentaarid koos näidetega

Infoga seotud tegelikud ja näilised probleemid

Kuidas ära tunda tegelikud probleemid ja eristada neid ettekäänetest?

Erinevate osapoolte infovajadus

Erinevad vaatenurgad olukordadele

Erinevad mõtlemisalgoritmid ja arusaamad

Erinevad võimekused mõistmisel

Sotsiaalsed positsioonid ja sellest tulenevad filtrid

30 korrus vs keldrikorrus - mis jääb nende vahele?

Suhtlemistasandid ja nende mõju infovahetusele

Arutelu: Kuidas tagada infosulgude ennetamist ja ületamist?

Kuidas tagada 360-kraadist informeeritust?

Kas kommunikatsioonijuht aitab?

Toimiva kommunikatsioonisüsteemi loomine ja juurutamine

Infotarbijate kaardistamine

Infovajaduse tuvastamine

Info kategoriseerimine ja süstematiseerimine

Infokanalite rakendamine

Edasi- ja tagasisidestamise süsteemi loomine

Suuline ja kirjalik informatsioon ning info säilitamine ja kasutamine

Sõnumite väljatöötamine ja edastamine

Inimeste reaktsioonid edasi- ja tagasisidestamisel

Suhete mõju infovahetusele

Isikutevahelised, grupisisesed ja gruppide vahelised suhted

Grupiprotsessid ja võimusuhted

Konkurents

Partnerlus

Metakommunikatsioon ja oskus rakendada aeg, ruum, keha ja hääl ühtsesse kommunikatsiooniprotsessi

Mõjusa infoedastamise praktikum

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, rühmatööd, küsimustik, praktilised harjutused, näited, soovitused.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Margus Alviste

Jagan koolitust

bottom of page