top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

Koolituse eesmärgiks:

Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni ning leidnud ideid klientide tõhusamaks mõjutamiseks, kinnistanud omandatut läbi praktiliste harjutuste ja koostanud endale isikliku õppematerjali.

Osalejad teadvustavad edaspidi paremini kliendi vaatenurka ja ootusi, mida kliendid sageli ei suuda ise sõnastada ega kommunikeerida.

Samuti omandavad osalejad lihtsad võtted, kuidas lisaks ratsionaalsetele argumentidele saavutada klientide üle ka emotsionaalse mõju ja muuta kliendisuhted inimlikuks vaatamata keerulistele tööalastele väljakutsetele või erimeelsustele.

Koolituse sisututvustus:

Kliendihalduri roll ja funktsioonid

Kuidas täita kliendihalduri rolli paremini ja väiksema ressursikuluga?

Praktiline simulatsioon "Isikliku mõju rakendamine"

Kokkuvõte ja peamiste õppetundide väljatoomine

Inimeste mõjutamine

Klientide ja partnerite mõjutamise vajadus

Mõjutamise olemus ja anatoomia

Otsene ja kaudne mõjutamine

Mõju=mõjutus+mõjuvus+mõjusus

Vastupanu mõjutusele

Peamised eksimused ja vead kliendihalduri ametis

Grupitöö, millele annab treener omalt poolt hulga kommentaare ja soovitusi juurde.

Mõjutamisviisid ja - vahendid

Millest sõltub meie mõju teiste isikute üle?

Psüühilised mõjutegurid

Informatsiooniline mõjutamine

Kontseptuaalne mõjutamine

Emotsionaalne mõjutamine

Sotsiaalsed mõjutegurid

Positsioneerimine

Samastumine

Füüsilised mõjutegurid

Nägemis- ja kompimismeele kasutamine

Maine ja tuntuse juhtimine

Mõjutustehnikad

Kontseptuaalsed

Psüühilised

Sotsiaalsed

Energeetilised

Füüsilised

Millal ja kuidas mõjutustehnikaid kasutada?

Üksikisiku mõjutamine

Grupi mõjutamine

Hoiakute ja käitumise kujundamine

Pildi kujundamine olukorrast

Mõjuv kliendisuhtlus

Kontakti saavutamine

Usalduse saavutamine

Subjektsus-objektsus kliendisuhtluses

Kuidas tagada suurim mõju ilma vastupanu esilekutsumiseta?

Valikute andmine

Telefonisuhtlus

Kohtumiste korraldamine

Aeg ja koht

Ruumi kasutamine

Istekohtade valik

Erinevate ruumielementide teadlik kasutamine

Enesekehtestamine ilma agressioonita

Idee müümine

Nõusoleku saavutamine

Kolleegide ja juhtkonna mõjutamine

Miks?

Millistes valdkondades?

Kuidas?

Tervikuga arvestamine

Kolleegide ja juhtkonna mõjutamise tehnikad

Ettekannete mõjususe kasvatamine

Suulised ettekanded ja esitlused

Kirjalike materjalide ja tahvli kasutamine

Elektrooniliste presentatsioonide kasutamine

Esitlusstiili valik ja esitluste ettevalmistamine ning lihvimine

Mõjutamise tagajärjed ja nendega arvestamine

Mõjutamine ja tööeetika

Terviklikuks isiksuseks arenemine

Kuidas ennast teadlikult arendada ja saavutada rahu ning tasakaal oma elus?

Praktilised harjutused mõjutustehnikate kasutamiseks

Õppemeetodid:

Käesolev koolitus on aktiivne ja praktilise suunitlusega. Kõik teemad seotakse isikliku kogemusega, mis tekib koolituse alguses läbi viidava simulatsiooni käigus. Osalejad leiavad koolituse käigus lahendusi tõstatatud küsimustele. Treener kommenteerib vastuseid ja jagab praktilisi näpunäiteid, mida illustreeritakse erinevate ettevõtete kogemustega

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Margus Alviste

Jagan koolitust

bottom of page