top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Aja juhtimine

Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Aja juhtimine

Koolituse eesmärgiks on:

  • Teadvustada aja kasutamise efektiivsuse vajadus
  • Leida ideid oma tööaja paremaks kasutamiseks

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Oskab oma ajakasutust täpsemalt analüüsida.
  • Saab uusi ideid oma aja paremaks kasutamiseks.
  • Saavutab suurema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel

Koolituse sisututvustus:

Isiklik efektiivsus ja eneseregulatsioon.  Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist.  Ümberlülitumise võime ühelt ülesandelt teisele - millest see sõltub. Vastuseis muutustele. Meie väärtused ja veendumused, kui meie edu soodustavad või takistavad tegurid. Väärtuste roll ajakasutuses.

Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid.  Ajakorraldamise psühholoogilised mõjurid. Ajataju. Eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsus.  Ajajuhtimise neli põlvkonda: nende puudused ja tugevused.  Eesmärkide määramise tähtsus.

Erinevad ajaplaneerimise meetodid.  Oma aja planeerimine 3. põlvkonna ajaplaneerimise meetodi põhjal koolituse ajal.

Kuidas seada prioriteete elus ja tööl.  Oma töö organiseerimine

Ajataju: “ida” ja “lääne” aeg ning selle väljendumine igapäevaelus (alatised hilinejad versus täpsed inimesed).

Ajakulutajad  Kuhu kulub minu aeg ja kuidas ma raiskan ise teiste aega. Rühmatöö.

Ajasäästjad  Delegeerimine, enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste standardiseerimine ja konsolideerimine.

Koosolek - kas ajaraiskaja või efektiivne töömeetod? Efektiivse koosoleku tunnused.

Töötamisviis: Lühiloengud, praktilised harjutused, testide täitmine ja tagasiside, arutelud, rühmatööd. Ühe tööpäeva reaalne planeerimine koolituse ajal.  

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Helle Kahro

Jagan koolitust

bottom of page