top of page

Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise

Koolituse eesmärk:

Anda osalejatele ülevaade tootmisprotsesside optimeerimise tänastest seisukohtadest ja probleemidest. Tutvustada erinevaid protsesside tulemuslikkuse parandamise teooriaid ja meetodeid ning ühiselt analüüsida erinevate teooriate sobivust tootmisprotsesside optimeerimiseks konkreetses ettevõttes. Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegelike protsesside vahel.

Lühitutvustus:

Ettevõtte tegevuse kasumlikkuse üheks põhiküsimuseks on efektiivsed protsessid. Tänases majanduskeskkonnas seisavad tootmisettevõtted rohkem kui kunagi varem oma tegevusprotsesside optimeerimise vajaduse ees. Määrava tähtsusega on sellised näitajad nagu kasumlikkus, efektiivsus, säästlikkus, paindlikkus ja innovaatilisus. Kuidas tõsta tootmisettevõtte tegevuse kasumlikkust ja efektiivsust? Kuidas valida see õige mudel või meetod?

Millist kasu me saame ühe või teise meetodi kasutamisel ja kuidas on need rakendatavad meie ettevõttes?

Need on küsimused, millele täna paljud ettevõtted vastuseid otsivad. Palju räägitakse erinevatest optimeerimise mudelitest ja meetoditest, mõned nendest on ajapikku juba moesõnadeks muutunud. Sageli on ettevõttel raske otsustada, millised on nende erinevate lähenemiste eripärad ja milline lähenemine sobiks just nende ettevõttele.

 

Koolitus annab tootmisettevõtete juhtidele ülevaate protsesside optimeerimise erinevatest meetoditest ja mudelitest. Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks. Koolitus on põhjalik ja mitmekesine. Teoreetilise materjalikäsitluse, praktiliste näidete ja ülesannete ning arutelude käigus saab osaleja vastused protsesside optimeerimisega ja efektiivsuse tõstmisega seotud küsimustele.

 

Koolituse märksõnadeks on efektiivsus, tootlikus, protsesside optimeerimine ja ümberkujundamine. Koolitus on suunatud Eesti tootmisettevõtetele ja üles ehitatud lähtuvalt Eesti tootmisettevõtete vajadustes pakkudes osalejatele tasakaalu teooria ja praktika vahel.

 

Kellele koolitus on mõeldud? Koolitus on suunatud tootmisettevõtte juhtidele, tootmisjuhtidele ja teistele keskastme juhtidele, kes on seotud tootmisprotsesside optimeerimisega ja tootmistegevuse efektiivsemaks ning tõhusamaks muutmisega. Kindlasti on antud koolitus kasulik ka tootmisettevõtte esmatasandi juhtidele kes peavad protsesside optimeerimisega seotud otsuseid tootmises ellu viima

 

Koolituse tulemusena osaleja...

Koolitusel osaleja saab tervikülevaate tootmisprotsesside optimeerimise erinevatest tasanditest. Teadmisi optimeerimise erinevatest teoreetilistest seisukohtadest ja praktilistest mudelitest ning meetoditest. Juhiseid tootmisprotsesside optimeerimisviiside sobivuse hindamiseks oma ettevõttes ning näpunäiteid, ideid ja soovitusi protsesside optimeerimise kontseptsioonide elluviimiseks. Osaleja saab uusi mõtteid, kuidas ja milliste vahenditega oma ettevõte tegevuse efektiivsust tõsta.

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi kes tunnetab ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks

 

Koolituse programm:

Tootmisprotsesside optimeerimise ettevõttekesksed mudelid

• Ettevõtte juhtimise ülesanded ja vastusvaldkonnad.

• Ettevõtte strateegilise eesmärgid ja nende erinevad perspektiivid

Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid

• Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid.

Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence)

• Protsesside analüüs ja kirjeldamine

• Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine

Protsesside tulemuslikkuse hindamine

• Protsesside hindamise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid

• Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid

Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid

• Väärtusahela kaardistamine (Value Stream Maping)

• Kvaliteedi tagamine tekkekohal

• 5 S - töökoha organiseerituse ja korrashoiu tagamine.

• Kõikehõlmav ennetav hooldus

• Juhtimise visualiseerimine

• Seadistusaegade vähendamise

• Partii suuruse vähendamine (one pice-flow).

• Töökohtade tasakaalustamine (takt-time)

• Tootmise ühtlustamise (Multimix )

• Kanban - tõmbav tootmise süsteem,

• Kaizen pideva parendamise protsess

• Kadude vähendamine

Piirangute teooria Theory of Constraints

Tootmise tulemuslikkuse jälgimise süsteem MES – Manufacturing Execution System

Töötamisviis: 1-päevane koolitus, loengud vahelduvad arutelude, praktiliste ülesannete ja näidete analüüsiga.


Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Koolitaja: Jaak Lavin

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501, 5305 9337

Registreerun koolitusele: 

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page