top of page

Tabelarvutuse baaskoolitus (MS Excel baaskoolitus)

Kasutatav tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2007 - Office 365, Excel 2016 kasutajatele)

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel puudub või on vähene tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kellel on vaja hakata tegema tööd tabelarvutusprogrammiga. Koolitus annab baasoskused Exceliga töötamiseks (lihtsamate tabelite loomine, valemite, arvutuste koostamine, lihtsamad kokkuvõtted mahukatest tabelitest)

Eelteadmised: Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemus ei ole vajalik

Koolituse programm Excel baaskoolitusele:

Töö alustamine tabelarvutusprogrammis:

 • Tabelarvutusprogrammi menüüd, nupuread, töölehed- Milleks mida kasutatakse?

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks. Milline on korrektne andmetabel?

 • Andmete sisestamine ja valmis tabelite lugemise oskus, valemite tuvastamine ja saada aru ohust valemi muutmisel

 • Algtabeli õige ülesehitus. Ülesehitusvead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja analüüsimist Exceli tööriistadega
   

Töötamine andmetega:

 • Erinevate andmetüüpide sisestus ja kasutamine (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr)

 • Sisestatud andmete vormindamine. Vormingu mõju arvutuse tulemusele. Kuidas tuvastada õiget tulemit?

 • Vormingute eemaldamine

 • Andmete tuvastamine, saada aru kus on valem ja kuidas valemit muuta
   

Töötamine lahtritega:

 • Lahtrite aadressid ja kuidas neid kasutada valemite, arvutuste koostamisel

 • Lahtrite ümber paigutamine, kopeerimine

 • Ridade ja veergude lisamine, kustutamine

 • Lahtrite ümberpaigutamine, kui lahtris on arvutus
   

Arvutused ja funktsioonid:

 • Lihtsamad arvutused (matemaatilised tehted)

 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine

 • Lihtsamate funktsioonide kasutamine (summa, tingimusega summa, loendus, ümardus, keskmine)

 • Absoluutne ja suhteline aadress, valemite ja sisestuste kopeerimine

 • Arvutamine mitme töölehe, erinevate tabelite ja failide vahel

 • Valemirea kasutamine ja vea tuvastamise oskus. Valemite jälitamine tabelite vahel. Algväärtuste tuvastamine
   

Mahukate andmetabelite kasutamine:

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine)

 • Andmete sorteerimine

 • Andmete grupeerimine

 • Andmete filtreerimine

 • Vahekokkuvõte reatunnuste kaudu
   

Tabelite kujundamine:

 • Automaatkujundused

 • Ridade ja veergude kujundused

 • Lahtrite kujundused (värvid, raamjooned)
   

Diagrammid:

 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest

 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine

 • Diagrammi kujundamine
   

Salvestamine ja väljatrükk:

 • Salvestusformaadid ja salvestamine

 • Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala)

 • Tabelite, graafikute väljatrükk
   

Koolituse tulemus: Praktiline koolitus, mille läbinul on olemas baasteadmised töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Oskus lugeda ja muuta valmis andmetabeleid, sooritada lihtsamaid analüüse ja arvutusi
 

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades
Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 2 päeva

Tunde: 10 akadeemilist tundi, kl 10.-14.00

Toimumise koht: Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Ilves“

Investeering: 280 € +km

Registreerun:

 

bottom of page