top of page

Tunnustava juhtimise treening

Koolituse lühitutvustus:

Teise inimese märkamine, temas oleva positiivse aspekti väljendamine on alati loonud meeldivaid suhteid ja tõstnud inimese eneseteadlikkust ning väärikust.

Vaadates seda lihtsat ja tuntud tõde organisatsiooni vaatenurgast on kindel, et eduka juhi üks väga oluline professionaalne oskus on panna tähele teisi inimesi, meeskonnaliikmeid, kaastöötajaid kui isiksusi. Panna tähele nende tegevuse tulemusi, võimekusi ja oskusi ning suuta seda neile ka positiivselt väljendada. Käituda selliselt, et seda tajutaks tunnustavalt, motiveerivalt ja tekitaks neis positiivseid emotsioone.

Koolituskogemus näitab, et mõjusa, tunnustava käitumisoskuse omandamine on olnud kõige kiirem ja tulemusrikkam just vastava tagasidestatud praktilise treeningu abil. Käesolev treening ongi sellele suunatud. Praktilistes harjutustes saavad õppijad sügavama positiivse kogemuse uute, sobivate ja mõjusate, tunnustavate käitumisviiside kasutamisel. Samuti isiklikku sisemist kindlust hakata koolitusel omandatut ka igapäevases töös kasutama.

 

Kellele koolitus on mõeldud?

Juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid.

Koolituse eesmärk:

 • Anda selge arusaam juhtimise viisist, mis loob meeskonna liikmetes pühendumust, motiveeritust ja koostöövalmidust

 • Õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse. Mida on vajalik selles arvesse võtta. Kuidas on kasulik mõjusat, tunnustavat suhtlemisprotsessi üles ehitada.

 • Õppida juhi käitumise põhitehnikaid, mis mõjuvad tunnustavalt, innustavalt, motiveerivalt.

 • Õppida praktilisi oskusi tunnustava, motiveeriva ning professionaalset tagasisidet andva vestluse läbiviimiseks

 

Koolituse sisututvustus:

 

I. Tunnustava juhtimise põhioskused

 • Juhtimise erinevad stiilid ja viisid. Saavutatavad tulemused.

 • Juhi käitumisviis, juhtimise stiil ja võtted, mis mõjuvad tunnustavalt. Loovad suurema innukuse, motiveerituse, pühendumise ja koostöövalmiduse

 • Kuidas kaasata meeskonna liikmeid parema tulemuse saavutamisse.

 • Tunnustav, mõjusa kõnelemise põhitehnika

 • Usalduse loomine, kongruentsus käitumises

 • Oskuslik kuulamine, tagasiside andmine, ümbersõnastamine

 • Tunnustava käitumisprotsessi etapid

 • Enese käitumismustrite struktuuri uurimine (küsimustik)

 

II. Kuidas toimub enesejuhtimine

 • Inimese enesetaju, enesehinnang, sisemine kindlus

 • Positiivse aktiivsuse allikad inimese meeles

 • Teadlik tahteline enesejuhtimine

 • Kuidas tunnustamisega mõjutada protsesse meeles

 • Iseenda põhistruktuuri uurimine (test)

 • Kuidas tunnustada, et meeskonna liikmetel tekiks sisemine kindlus, aktiivsus ja soov tegutseda

 

IV. Juhi tunnustava käitumise praktiline treening

 • Konkreetse tunnustava käitumise põhitehnikate praktiline harjutamine.

 • Konkreetse tunnustava, motiveeriva vestluse protsessi praktiline harjutamine

 • Takistused, raskused ja tüüpilised vead mõjutusprotsessis. Näiteks tagasiside versus kriitika. Nende lahendamine.

 • Õpetlike näidete uurimine tunnustava tegevuse praktikast.

 • Praktiliste harjutuste uurimine ja tagasiside.

 • Iseenda arengusuundade ja ülesannete püstitamine.

 

Töötamisviis:

Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides. Testid ja küsimustikud. Eneseanalüüs. Juhtimise treeningharjutuste lahendamine. Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP, eneseanalüüs, andragoogilised ja videotreeningute meetodid.

 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: tel 5305 9501

bottom of page