top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 16. dets

|

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Tunnustava juhtimise treening

16.12 kl 10.00-17.30 ja 17.12 kl 9.00-17.00 Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

16. dets 2021, 10:00 – 17. dets 2021, 17:00

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Tunnustava juhtimise treening

Koolituse lühitutvustus:

Teise inimese märkamine, temas oleva positiivse aspekti väljendamine on alati loonud meeldivaid suhteid ja tõstnud inimese eneseteadlikkust ning väärikust. Vaadates seda lihtsat ja tuntud tõde organisatsiooni vaatenurgast on kindel, et eduka juhi üks väga oluline professionaalne oskus on panna tähele teisi inimesi, meeskonnaliikmeid, kaastöötajaid kui isiksusi. Panna tähele nende tegevuse tulemusi, võimekusi ja oskusi ning suuta seda neile ka positiivselt väljendada. Käituda selliselt, et seda tajutaks tunnustavalt, motiveerivalt ja tekitaks neis positiivseid emotsioone.

Koolituskogemus näitab, et mõjusa, tunnustava käitumisoskuse omandamine on olnud kõige kiirem ja tulemusrikkam just vastava tagasidestatud praktilise treeningu abil. Käesolev treening ongi sellele suunatud. Praktilistes harjutustes saavad õppijad sügavama positiivse kogemuse uute, sobivate ja mõjusate, tunnustavate käitumisviiside kasutamisel. Samuti isiklikku sisemist kindlust hakata koolitusel omandatut ka igapäevases töös kasutama.

Kellele koolitus on mõeldud?

Juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid.

Koolituse eesmärk:

 • Anda selge arusaam juhtimise viisist, mis loob meeskonna liikmetes pühendumust, motiveeritust ja koostöövalmidust
 • Õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse. Mida on vajalik selles arvesse võtta. Kuidas on kasulik mõjusat, tunnustavat suhtlemisprotsessi üles ehitada.
 • Õppida juhi käitumise põhitehnikaid, mis mõjuvad tunnustavalt, innustavalt, motiveerivalt.
 • Õppida praktilisi oskusi tunnustava, motiveeriva ning professionaalset tagasisidet andva vestluse läbiviimiseks

Koolituse sisututvustus:

I. Tunnustava juhtimise põhioskused

 • Juhtimise erinevad stiilid ja viisid. Saavutatavad tulemused.
 • Juhi käitumisviis, juhtimise stiil ja võtted, mis mõjuvad tunnustavalt. Loovad suurema innukuse, motiveerituse, pühendumise ja koostöövalmiduse
 • Kuidas kaasata meeskonna liikmeid parema tulemuse saavutamisse.
 • Tunnustav, mõjusa kõnelemise põhitehnika
 • Usalduse loomine, kongruentsus käitumises
 • Oskuslik kuulamine, tagasiside andmine, ümbersõnastamine
 • Tunnustava käitumisprotsessi etapid
 • Enese käitumismustrite struktuuri uurimine (küsimustik)

II. Kuidas toimub enesejuhtimine

 • Inimese enesetaju, enesehinnang, sisemine kindlus
 • Positiivse aktiivsuse allikad inimese meeles
 • Teadlik tahteline enesejuhtimine
 • Kuidas tunnustamisega mõjutada protsesse meeles
 • Iseenda põhistruktuuri uurimine (test)
 • Kuidas tunnustada, et meeskonna liikmetel tekiks sisemine kindlus, aktiivsus ja soov tegutseda

III. Juhi tunnustava käitumise praktiline treening

 • Konkreetse tunnustava käitumise põhitehnikate praktiline harjutamine.
 • Konkreetse tunnustava, motiveeriva vestluse protsessi praktiline harjutamine
 • Takistused, raskused ja tüüpilised vead mõjutusprotsessis. Näiteks tagasiside versus kriitika. Nende lahendamine.
 • Õpetlike näidete uurimine tunnustava tegevuse praktikast.
 • Praktiliste harjutuste uurimine ja tagasiside.
 • Iseenda arengusuundade ja ülesannete püstitamine.

Töötamisviis:

Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides. Testid ja küsimustikud. Eneseanalüüs. Juhtimise treeningharjutuste lahendamine. Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP, eneseanalüüs, andragoogilised ja videotreeningute meetodid.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page