top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 19. sept

|

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Spetsialistist juhiks. Juhtimise oskuste treening.

19.09 kl 10.00-17.30 ja 20.09 kl 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on valmistada osalejaid ette juhtimisvastutuse võtmiseks arendades osalejates tõhusaid praktilisi oskusi juhi tööülesannete täitmiseks ning juhtimisolukordade lahendamiseks. Investeering: 527 € +km Koolitaja: Toomas Osvet

Aeg ja koht

19. sept 2024, 10:00 – 20. sept 2024, 17:00

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Sihtgrupp:

Spetsialistid, kes on asunud või soovivad asuda tööle juhina. Alustavad juhid, kes soovivad omandada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida meeskondi ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi. 

Koolituse tulemusena on osaleja...

 • saanud teadmisi organisatsiooni toimimisest, juhi ülesannetest ja nende saavutamiseks vajalikest tegevustest 
 • õppinud, kuidas käituda, et kaaslastes tekib soov, tahtmine, motiveeritus ja vastutus tööülesannet eeskujulikult täita 
 • teadvustanud isiksuses toimivad seaduspärasused, isiksuslikud eripärad ning võimalused nende parimaks rakendamiseks organisatsioonis 
 • õppinud praktilisi oskusi juhi olulistes kompetentsides nagu iseenda juhtimine, inimeste juhtimine, meeskonna juhtimine, konkreetsete juhtimisfunktsioonide täitmine 
 • õppinud professionaalseid käitumistehnikaid inimeste juhtimiseks ja koostöö loomiseks
 • harjutanud juhtimise praktiliste olukordade lahendamist
 • analüüsinud iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse tööks juhina ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi
 • loonud endale arenguülesanded ja praktiseerinud nende elluviimist juhina oma igapäevases töös

Koolituse teemad:

Juhtimise põhitõed. Juhi tegevused

 • organisatsiooni vajalikkus ja toimimine
 • mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst 
 • juhi rollid, juht ja liider
 • juhtimise tegevustest: töö planeerimisest, organiseerimisest, delegeerimisest, eestvedamisest, motiveerimist, tulemuste kontrollimise, tagasisideni 
 • vastutamise, otsustamise, võimu tähendus juhi töös
 • olukorra analüüs, eesmärgi seadmine, tegevuste planeerimine 
 • milles konkreetselt seisneb juhi töö ja mille eest ta vastutab

Isiksus ja enesejuhtimine

 • kuidas toimib inimese meel läbi erinevate enesejuhtimistasandite
 • kuidas saavutada sisemine kindlus, sihipärasus ja meelerahu, iseenda omaduste struktuuri uurimine (test)
 • kuidas tulla toime oma emotsioonide juhtimisega
 • kuidas saavutada sisemise tasakaalu saavutamine keerulistes juhtimisolukordades
 • kuidas inimene loob oma käitumisprofiili
 • kuidas arendada meel küpse täiskasvanu tegevusteni
 • kuidas enesejuhtimise oskused aitavad olla edukamad igapäevastes suhetes

Inimeste juhtimine

 • kuidas inimene ennast juhib-väärtuste, hoiakute, käitumismustrite kujunemine inimese psüühikas
 • alluv kui subjekt ja tema töine roll 
 • juhi käitumise põhioskused ja enesekehtestamise oskus
 • töötajate professionaalne ja psühholoogiline valmisolek.
 • erineva võimekusega inimeste juhtimine.
 • ennast kehtestava käitumise põhitehnikate harjutamine
 • koostööd loovad mustrid juhi käitumises (küsimustik)
 • alluvate motiveerimine ja arendamine
 • erinevad juhtimisstiilid ja nende kasutamine erinevates olukordades
 • coaching juhtimise töövahendina
 • kuidas mõjutada alluvaid, et neil tekib soov, tahtmine, motiveeritus ja vastutus tööüleannet eeskujulikult täita

Koostöö loomine ja juhtimine

 • meeskonnas toimuvad protsessid
 • kuidas saavutada mõjus koostöösuhe oma meeskonnas
 • kuidas luua hästi toimivad rollid juhi töös (näit. juht, liider)
 • kuidas edastada meeskonnale mõjusaid sõnumeid, saada tagasisidet ja seda analüüsida
 • kuidas juhtimistegevused avalduvad juhi konkreetses igapäevatöös

Praktiliste juhtimisolukordade treening

 • ennast kehtestava käitumise põhitehnikate harjutamine praktilisi juhtimise olukordi lahendades
 • treenime juhi käitumist erinevates tegevustes (eesmärkide selgitamine, tööülesande andmine, delegeerimine, motiveerimine, tagasisidestamine)
 • lahendame praktilisi juhtimise olukordi
 • treenime olukorrale vastavaid mõjusaid juhtimisstiile ja õpime ennast kehtestama juhina
 • treenime konfliktsete olukordade lahendamise tehnikaid
 • uurime ja analüüsime kõiki praktilisi harjutusi 
 • kuidas edukalt ja tulemuslikult teha juhi tööd
 • iga osavõtja loob endale isiklikud arenguülesanded

Koolituse töötamisviis: 

Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides järgneva personaalse tagasisidega. Testid ja küsimustikud. Eneseanalüüs. Juhtimise treeningharjutuste lahendamine. Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP meetodid, eneseanalüüs, tagasisidestus.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 527 € +km (sisaldab lõunasööki)

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page