top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele

Tellimisel sisekoolitusena Koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele

Koolituse eesmärk:

Käesoleva koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele võtmeoskused edu saavutamiseks läbirääkimistel.

Programmi tulemusena...

 • saavad osalejad ülevaate peamistest vigadest, mida läbirääkimiste käigus tehakse ja peamistest kavalustest, mida meie vastu kasutatakse
 • tutvuvad osalejad peamiste printsiipidega, millele läbirääkimiskunst tugineb
 • on osalejad omandanud peamised edu tagavad võtted läbi koolitaja lühiloengu, isiklike ja grupitööde ning praktiliste harjutuste reflekteerimise
 • on osalejad kasvatanud oma enesekindlust ja leidnud motivatsiooni oma eesmärkide saavutamiseks läbirääkimistel.

Koolitus on suunatud juhtidele ja spetsialistidele, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega.

Käsitletavad teemad:

 • Sissejuhatus ja tutvumine
 • Praktiline läbirääkimiste/enesekehtestamise harjutus
 • Harjutuse analüüs, probleemi ja peamiste õppetundide sõnastamine
 • Kus me vajame läbirääkimisi?
 • Läbirääkimiste olemus ja protsess
 • Läbirääkimiste etapid
 • Tegevused enne kohtumist
 • Läbirääkimiste strateegiad
 • Läbirääkimiste taktikad
 • Peamised vead, mida tehakse läbirääkimistel
 • Osapoolte mõjutamine
 • Peamised manipulatsioonitehnikad ja kavalused, mida kogenud läbirääkijad meie peal rakendavad
 • Mõjutamisvahendite rakendamine erinevate isiksuse tüüpide peal
 • Käitumine teise osapoole manipulatsiooni korral
 • Enesekehtestamine läbirääkimistel
 • Kuidas hinnata läbirääkimiste tulemusi?
 • Kuidas läbirääkimiste protsessi muuta ja/või edasi arendada?
 • Konfliktide lahendamine
 • Läbirääkimiste eetika
 • Praktilised harjutused ja ülesanded
 • Kokkuvõte kahest koolituspäevast ja isiklike arenguplaanide koostamine

Põhimõtted ja kasutatavad treeningmeetodid

Koolitusel käsitletavate teemade omandamiseks ja vajalike oskuste kujundamiseks kasutame erinevaid teoreetilisi ja praktilisi meetodeid:

 • Koolitus tugineb kogemuse põhisel õppel, st. teemakäsitlused toimuvad läbi praktilise tegevuse, mis tõstab oluliselt koolituse kasutegurit. Praktilisele tegevusele järgneb analüüs ja kokkuvõte õpitust. Lisaks praktilisele osale kasutame õppemeetodina lühiloengut, isiklikke ja grupitöid, diskussiooni. Koolitaja ilmestab käsitletavat rohkete näidete, mudelite ja skeemidega.
 • Käesoleva programmi raames pakume osalejatele võimalust hinnata iseseisva töö raames enda isiksuse tüüpi. Analüüsimeetodina kasutame PTDS ja SIMT isiksuse profiili metoodikat, mis vaatleb inimesi lähtudes nende orientatsioonist neljal teljel: Protsessile või Tulemusele orienteeritus, Detailidele või Seostele orienteeritus, Süsteemidele või Inimsuhetele orienteeritus, Mõtlemisele või Tegutsemisele orienteeritus. Osalejad vastavad eeltööna meie poolt väljasaadetud küsimustikule. Küsimustiku tulemusi analüüsitakse koolituse käigus ja leitakse seoseid läbirääkimiste taktikate ja isiksusetüüpide vahel.
 • Kõik osalejad saavad töövihiku, mis täidetakse treeningu käigus ühiselt. Lisaks võidakse treeningu käigus jagada üksikuid infolehti, samuti on võimalik osalejatele hiljem saata e-posti teel vajalikke materjale (näiteks soovitud kirjanduse loetelu, kaasuste kirjeldused vmt.).

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Margus Alviste

Jagan koolitust

bottom of page