top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 25. nov

|

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

25.11 10.00-17.30 ja 26.11 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi inimeste juhtimiseks tootmisettevõttes ning üksuse eesmärkide saavutamiseks. Investeering: 397 € +km Koolitaja: Toomas Osvet

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

25. nov 2021, 10:00 – 26. nov 2021, 17:00

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

Koolituse lühitutvustus:

Professionaalse juhi üheks oluliseks kompetentsuseks on võimekus töötajaid innustada, neid kaasa haarates ja luues toimivaid koostöösuhteid. Samuti on juhi ülesandeks püstitada ja saavutada koos meeskonnaga ühised eesmärgid. Selle teostamiseks on vajalik inimeses toimuva mõistmine ja mõjusate käitumistehnikate valdamine. Inimeste juhtimisoskused on praktilised oskused ning neid on võimalik õppida. Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi inimeste juhtimiseks tootmisettevõttes ning üksuse eesmärkide saavutamiseks

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitusele on oodatud tootmisettevõtete juhid, tootmisjuhid jt. spetsialistid

Koolituse tulemusena:

Osaleja...

 • saab teadmisi mõistmaks inimsuhetes toimivaid protsesse
 • saab teada oma tugevused ja isikupära juhina
 • õpib oskuslikumalt kasutama kommunikatiivseid tehnikaid inimeste juhtimisel
 • saab juurde oskusi meeskonna loomiseks ja hoidmiseks
 • loob endale arenguülesande juhina
 • saab teadmisi ja oskusi meeldiva töise psühhokliima loomiseks

Organisatsioon...

 • saab juurde juhi, kes suudab paremini juhtida oma allüksuse tööd
 • saab juurde juhi, kes paremini mõistab inimsuhetes toimivaid seaduspärasusi ja oskab neid juhtimistöös arvestada

Koolituse sisututvustus:

Juhtimise töö tootmisettevõttes

 • Sissejuhatus
 • Kuidas luua keskkonda, milles töötajad oskavad ja tahavad ning saavutavad püstitatud eesmärkide täitmise?

Juht ja alluv kui isiksused

 • Kuidas inimene ennast juhib
 • Isiksuse karakter ja juhi isiksus (test)
 • Isiklike eelduste rakendamine juhtimistöös
 • Alluvad, kui isiksused ja neis olevate ressursside avamine
 • Emotsionaalne intelligentsus
 • Enda kui juhi isiksuse tajumine ja juhtimine
 • Alluva isiksuse tajumine ja mõjutamine

Juhi rollid

 • Rolliteooriad, suhted läbi rollide
 • Juhi erinevad rollid
 • Meisterlik rollikäitumine
 • Enda rollikaardi analüüs
 • Juhi töö liidrina
 • Juhtimisstiilid sõltuvalt järgija valmisolekust
 • Lahendused rollikonfliktides

Suhtlemistehnikad juhtimistöös

 • Suhete sügavus, mina - sina tasandi olemus ja saavutamine
 • Selge eneseväljendus
 • Aktiivne kuulamine
 • Mitteverbaalsete tehnikate kasutamine
 • Enesekehtestamise tehnikad
 • Konfliktide lahendamine
 • Juhi suhtlemisprotsessi mudel

Kommunikatiivne kompetentsus juhtimistöös

 • Suhete sügavuse olemus ja saavutamine
 • Iseenda selge väljendusoskus
 • Oskus kuulata teist aktiivselt ja mõjusalt
 • Mitteverbaalsete tehnikate kasutamine
 • Oskus suhtlusprotsessi juhtida läbi kindlate etappide
 • Koostööle suunatud enesekehtestamine tehnikad
 • Oskus luua sõbralik, innustav ja personaalset vastutust tõstev kommunikatsiooniprotsess

Koostöö ja meeskonna juhtimine

 • Grupiprotsessid ja arengustaadiumid
 • Keskastme juhi rollid ja tegevused meeskonna loomisel ja arendamisel
 • Muudatuste sisse viimine
 • Personaalse vastutuse loomine
 • Edukaks tööks sobiva psühhokliima loomine

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, rühmatööd, testid, praktiliste rolliharjutuste lahendamine videotagasisidega.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 397 € +km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page