top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 26. sept

|

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele

26. 09 kl 10.00-17.30 ja 27. 09 kl 9.00-17.00 Edukad juhid eristuvad kõrgete sotsiaalsete, kommunikatiivsete ja emotsionaalsete kompetentsuste poolest. Nimetatud kompetentsusi on võimalik õppida. Investeering: 527 € +km Koolitaja: Toomas Osvet

Aeg ja koht

26. sept 2024, 10:00 – 27. sept 2024, 17:00

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele

Koolituse lühitutvustus:

Asudes tööle juhina satuvad oma ala tugevad spetsialistid tihti endalegi ootamatult täiesti uude maailma. Sageli on keeruliseks ja aeganõudvaks osutunud juhi töö olemuse mõistmine, juhi roll ja oskuste omandamine, suutes tegutseda ning käituda juhina, eriti liidrina. Oluliseks eristuvaks kompetentsusteks on just inimsuhetega seotud alad. Edukad juhid eristuvad kõrgete sotsiaalsete, kommunikatiivsete ja emotsionaalsete kompetentsuste poolest. Nimetatud kompetentsusi on võimalik õppida.

Koolituse eesmärgiks on arendada oskusi tööprotsesside juhtimiseks, alluvate mõjutamiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Koolitus on suunatud praktiliste oskuste arendamisele.

Kellele koolitus on mõeldud?

Esmatasandijuhid (tööjuhid, eestöölised, vahetuste vanemad, meistrid jt.), kes juhivad töölisi

Koolituse tulemusena osaleja...

 • saab juurde enesekindlust oma üksuse juhtimiseks ja tulemuste saavutamiseks
 • teadvustab oma arenguressursi juhina
 • oskab paremini oma igapäevast tööd organiseerida
 • saab uusi teadmisi meeskonnatööst ja seda soodustavast käitumisest
 • õpib oskuslikumalt kasutama kommunikatiivseid tehnikaid inimeste juhtimisel
 • saab juurde oskusi alluvate tööprotsessi juhtimiseks

Koolituse sisututvustus:

Juhtimise tegevused

 • Sissejuhatus ja põhimõisted
 • Kuidas kavandada ja organiseerida tööd allüksuses
 • Kuidas mõjutada ja motiveerida töötajaid, kontrollida saavutatut
 • Eestvedamine kui võtmetegevus

Juhi isiksus ja rollid

 • Kuidas toimub isiksuse juhtimise protsess
 • Isiksuse struktuur ja selle mõju
 • Tagasiside enda isiksuse omadustest (test)
 • Alluvate isiksuste eripära mõistmine ja neis peituva ressursi aktiviseerimine
 • Oskused ja takistused juhi rolli võtmisel
 • Esmatasandi juhi rollikäitumine
 • Esmatasandi juht kui liider

Suhtlemine ja enesekehtestamine juhi töös

 • Suhtlemise baastehnikad ja võtted
 • Oskus ennast mõjusalt väljendada
 • Oskus kuulda teist kui isiksust
 • Oskus kasutada keha ja ruumi mõjusalt
 • Oskus kehtestada ennast juhina
 • Kuidas leida lahendusi konfliktidele
 • Oskus saavutada püstitatud sihte suhetes

Tööprotsessi operatiivne juhtimine

 • Tööprotsess, ülesannete püstitamine
 • Tööprotsessi ajaline planeerimine, ressursside konfliktid, võrkgraafik jmt.
 • Tarne komponendid ja verifitseerimine
 • Kvaliteedi tagamine
 • Tööülesannete andmine töötajatele
 • Kriitiliste olukordade lahendamine

Meeskonna loomine ja arendamine

 • Gruppide moodustumine, meeskonna kujunemine
 • Juhi rollid meeskonna kujundamisel
 • Meeskonna arengustaadiumid
 • Meeskonna edukust määrava psühhokliima loomine ja hoidmine

Töötamisviis: Lühiloengud, rolliharjutused videotagasisidega, arutelud, rühmatööd, testid. 

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 527 € +km (sisaldab lõunasööki)

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page