top of page

Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

Koolituse lühitutvustus:

Professionaalse juhi üheks oluliseks kompetentsuseks on võimekus töötajaid innustada, neid kaasa haarates ja luues toimivaid koostöösuhteid. Samuti on juhi ülesandeks püstitada ja saavutada koos meeskonnaga ühised eesmärgid. Selle teostamiseks on vajalik inimeses toimuva mõistmine ja mõjusate käitumistehnikate valdamine. Inimeste juhtimisoskused on praktilised oskused ning neid on võimalik õppida.

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi inimeste juhtimiseks tootmisettevõttes ning üksuse eesmärkide saavutamiseks


Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitusele on oodatud tootmisettevõtete juhid, tootmisjuhid jt. spetsialistid
 

Koolituse tulemusena:

Osaleja...

 • saab teadmisi mõistmaks inimsuhetes toimivaid protsesse

 • saab teada oma tugevused ja isikupära juhina

 • õpib oskuslikumalt kasutama kommunikatiivseid tehnikaid inimeste juhtimisel

 • saab juurde oskusi meeskonna loomiseks ja hoidmiseks

 • loob endale arenguülesande juhina

 • saab teadmisi ja oskusi meeldiva töise psühhokliima loomiseks

Organisatsioon...

 • saab juurde juhi, kes suudab paremini juhtida oma allüksuse tööd

 • saab juurde juhi, kes paremini mõistab inimsuhetes toimivaid seaduspärasusi ja oskab neid juhtimistöös arvestada
   

Koolituse sisututvustus:

Juhtimise töö tootmisettevõttes

 • Sissejuhatus

 • Kuidas luua keskkonda, milles töötajad oskavad ja tahavad ning saavutavad püstitatud eesmärkide täitmise?

Juht ja alluv kui isiksused

 • Kuidas inimene ennast juhib

 • Isiksuse karakter ja juhi isiksus (test)

 • Isiklike eelduste rakendamine juhtimistöös

 • Alluvad, kui isiksused ja neis olevate ressursside avamine

 • Emotsionaalne intelligentsus

 • Enda kui juhi isiksuse tajumine ja juhtimine

 • Alluva isiksuse tajumine ja mõjutamine

Juhi rollid

 • Rolliteooriad, suhted läbi rollide

 • Juhi erinevad rollid

 • Meisterlik rollikäitumine

 • Enda rollikaardi analüüs

 • Juhi töö liidrina

 • Juhtimisstiilid sõltuvalt järgija valmisolekust

 • Lahendused rollikonfliktides

Suhtlemistehnikad juhtimistöös

 • Suhete sügavus, mina - sina tasandi olemus ja saavutamine

 • Selge eneseväljendus

 • Aktiivne kuulamine

 • Mitteverbaalsete tehnikate kasutamine

 • Enesekehtestamise tehnikad

 • Konfliktide lahendamine

 • Juhi suhtlemisprotsessi mudel

Kommunikatiivne kompetentsus juhtimistöös

 • Suhete sügavuse olemus ja saavutamine

 • Iseenda selge väljendusoskus

 • Oskus kuulata teist aktiivselt ja mõjusalt

 • Mitteverbaalsete tehnikate kasutamine

 • Oskus suhtlusprotsessi juhtida läbi kindlate etappide

 • Koostööle suunatud enesekehtestamine tehnikad

 • Oskus luua sõbralik, innustav ja personaalset vastutust tõstev kommunikatsiooniprotsess

Koostöö ja meeskonna juhtimine

 • Grupiprotsessid ja arengustaadiumid

 • Keskastme juhi rollid ja tegevused meeskonna loomisel ja arendamisel

 • Muudatuste sisse viimine

 • Personaalse vastutuse loomine

 • Edukaks tööks sobiva psühhokliima loomine
   

Töötamisviis: 2-päevane koolitus. Lühiloengud, arutelud, rühmatööd, testid, praktiliste rolliharjutuste lahendamine videotagasisidega.


Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Täname! Olete registreeritud, Teiega võetakse ühendust.

bottom of page