Mikro- ja väikettevõtete poolt pakutavate toodete, teenuste kasvu kaasa aitamine läbi ettevõtluskoolituse

Saku, Saue, Harku ja Kiili valla mikro- ja väikeettevõtele suunatud praktiline ettevõtluskoolitus, kuidas tehniliste vahendite (Excel, Word, PowerPoint), Intenretiturunduse ja esinemisokuse abil tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ning aidata kaasa ettevõtte arengule. Koolitus on ettevõttele tasuta.

Ettevõtluskoolitust rahastatakse Leader programmist (meede 4). Koolitus korraldatakse koostöös Edunet OÜ ja Nelja Valla Koguga.

 

 

 

 

 

Koolitus koosneb neljast moodulist, mis jagunevad järgnevalt:

I Moodul: MS Word, MS PowerPoint baasil toodete, teenuste kirjeldamine, esitlemine

II Moodul: MS Excel baasil eelarve ja tasuvusarvutuste loomine, planeerimine, tulemuste hindamine

III Moodul: Internetiturundus- toote, teenuse turundamine

IV Moodul: Kuidas luua ja hoida väärtustavat koostöösuhet. Kuidas tooteid, teenuseid veelgi atraktiivsemalt tutvustada

 

Koolituse tulemus:

  • Kuidas kirjeldada ja luua sisuliselt ning vorminduslikult korrektset tooteportfelli MS Word ja MS PowerPoint programmide kaasabil

  • Kuidas kasutada ja koostada MS Exceli arvutavaid tabelid ja põhjasid erinevate kalkulatsioonide ja arvutuste sooritamiseks. Oskus planeerida ja teha kokkuvõtteid eesmärkide täitmiseks MS Excel abil

  • Kuidas kasutada MS Exceli abi, et kuvatavate tulemuste järgi otsuste tegemine oleks põhjendatud

  • Kuidas kasutada Interneti turundust oma ettevõtte seisukohast. Kuidas analüüsida oma kodulehe struktuuri ja info jaotust ettevõtte seisukohast lähtuvalt, saadakse aru kodulehe turundusest ja selle vajalikkusest- kuidas olla konkurendist parem?

  • Oskus arvestada seaduses tulenevate piirangutega Internetis turundamisel

  • Kuidas oma ideid ja teenuseid suuliselt kirjeldada, olla veenev esineja, kuidas tooteid atraktiivselt tutvustada

  • Kuidas luua ja hoida väärtustavat koostöösuhet

 

Koolitusmoodulite sisud:

I moodul

MS Word ja MS PowerPointi programmide abil loodavad esitlused, kirjeldused toodete, teenuste kohta.

Peamised teemad:

- Kirjelduse koostamine ja viidete loomine tekstidokumenti (selgitavad viited, viited interneti lehele), miks seda vaja on?

- Kuidas oluline kirja panna ja mida toote kirjelduses rõhutada? Tekstide vormindamine, rõhutamine, olulise esile toomine. Lõikude kujundused, soovitav reavahe, poolitused, joondused, värvide kasutamine

- Sisu süstematiseerimine. Kuidas pealkirjade kaudu luuakse tervikdokument. Pealkirjastiilid ja nende kaudu pealkirjade välja toomine

- Pildimaterjali kasutamine, formaadid ja mahud. Miks on soovitav pilte kasutada? Piltide kasutamine ja piltide paigutamine dokumendis

- Info paigutamise võimalused. Tabelite kasutamine tekstidokumendis

- Korrektne vormindus. Lk numbrite ja päiste / jaluste kasutamine. Blanketi või tekstipõhja kasutamine.

- Kiire ülevaade loodud sisust, mida dokumendis kõige esimesena vaadatakse? Sisukorra loomine ja uuendamine, sisukorra ära kasutamine huvi tõstmiseks

- Tekstide kasutamine esitlusettekandes, toetava abimaterjali loomine esinemiseks

- Pildimaterjali esitamine esitlusettekandes

- Ettevõtte sümboolika kasutamine

- Kommentaaride lisamine ja kasutamine

- Andmete paigutamine erinevate programmide vahel

- Printmaterjali loomine

- Ettekande tehniline esitlus, topeltekraan, abivahendid esitluse kasutamiseks

 

Koolituspäeva tulemusena on saavutanud osaleja teadmised, kuidas sisu süstematiseerida, kuidas koostada sisukat ja tehniliselt korrektset tootekirjeldust, mis oleks viisakas ja sobiks klinedile või parnterile elektroonselt esitlemiseks. Samuti annab koolituspäev teadmised, kuidas koostada sisukat ja tehniliselt korrektset ettekannet, kui on vajadus toodet / teenust presenteerida investorile, ostjale või partnerile.

 

II moodul

Praktiline koolitus toodete / teenuste jätkusuutlikkuse hindamiseks. Abivahendina kasutakse MS Excel tarkvara. Koolituse käigus on MS Exceli kasutamine abivahend arvutavate analüüside loomiseks. Koolituse käigus õpitakse looma ja haldama arvutustabeleid, millede analüüsimisel on võimalik hinnata jätkusuutlikust.

 Peamised teemad:

- Kuidas toote / teenuse seisukohast täita andmetabelit, et sisestatud andmete baasil oleks võimalik hinnata püstitatud eesmärke ja kasumlikust (tabelite ülesehituse loogika)

- Kuidas kirjeldada numbreid arvutustabelis. Vigade vältimine, mis võib anda lõpptulemuses erinevaid tulemusi

- Sisestusvead ja nendest hoidumine, vigade tuvastamine. Saada aru, kuidas lõpptulemus tekib ja mida on vaja teha kasutajal lõpptulemsue hindamiseks

- Erinevad sisestusformaadid ja kuidas need avaldavad mõju lõpptulemusele

- Tabelite ülesehitus ja tabeli loomine, selle täitmine ettevõtja poolt tuleneva sisuga

- Valmis tabelipõhja kasutamine, kuidas tuvastada, mida ja kuhu kirjutada (erinevad äriplaanide, tasuvusarvutuste näidistabelid (EAS, NVK jt)

- Mida teeb Excelis valem ja kuidas seda lugeda, valemist aru saada, miks on vaja valemit tunda

- Arvutuste loomine tabelisse, arvutuste loogika, tehete järjekord ja arvutuste optimeerimine

- Analüüsivahendite kasutamine tulemusraportite saamiseks ja selle abil otsuste tegemine (Pivot, Goal Seek, Stsenaariumi haldur jt)

- Tabelivaate optimeerimine, tabeli kuvamine selliselt, mis lihtsustaks sissekannete analüüsimist

- Olulisemad funktsioonid tasuvusarvutuste, eelarvete loomiseks (summa, keskmine, loendus, ümardus, tingimustehted jt)

- Arvutavate ja valemitega täidetavate pakkumus- ja eelarvetabelite loomine Excelis

- Käibeprognoosid graafikute abil, trendi liikumised

 

Koolituspäeva tulemusena on saavutanud osaleja teadmised, kuidas kasutada ja luua Exceli tabelipõhju, et neisse loodud arvutused annavad võimaluse toote / teenuse kasumlikkuse analüüsimiseks. Oskus saada aru tabelite loogikast, luua valemeid, mille lõpptulemuse analüüsid lihtsustavad otsuste tegemist ja näitavad jätkusuutlikust.

 

III moodul

Praktiline koolitus Interneti turunduse kohta, mille käigus omandab osaleja teadmised, kuidas ettevõte oma toodet / teenust efektiivselt Itnernetis turundada saaks. Kuidas olla konkurendist parem, kuidas tulla oma toodete / teenustega Internetis paremini esile, mida selleks tuleb ettevõtjal teha. Millised on seadustest tulenevad piirangud Internetis turundamisel. Koolituse käigus kasutatakse erinevaid vabavaralisi Internetipõhiseid analüüsitööriistu, et tuvastada milliste toodete ja teenuste vastu on kliendil huvi, millised on tarbija käitumisharjumused ja kuidas seda teadmist ettevõtluses ära kasutada. Koolituse käigus analüüsib iga ettevõte personaalselt oma toodetest / teenustest lähtuvalt tarbija käitumisi ning seeläbi tehakse otsused, kuidas ja millisel viisil toodet / teenust Internetis turundada.

 

Peamised teemad:

- Interneti turunduse kanalid ja nende toimivus, milliseid kanaleid reaalselt kasutada ettevõtja seisukohast

- Seadusest tulevad piirnagud Interneti turunduses, andmekaitselised piirangud

- Analüüsitööriistade kasutamine tarbijakäitumise jälgimiseks, saadud teadmise kasutamine toodete / teenuste reklaamimisel. Iga osaleja analüüsib oma toodetest / teenustest lähtuvalt

- Kuidas saadud statistikat ettevõtluses kasutada, milline on analüüsi tulem, millest see koosneb ning sellest järelduste tegemine (nt millises kuus on mõistlik teenust pakkuda. Kas nimi, mille oleme andnud tootele ka tarbijat kõnetab, kuidas luua sisukat tootekirjeldust Interneti otsingumootori seisukohast jmt)

- Turundusmudeli, ajakava loomine, tulemuste jälgimine ning hindamine. Otsuste tegemine hindamistulemuste põhjal

- Ühisturunduse võimalused, kas õnnestub ka midagi koos teha?

- Millised võiksid olla peamised meetodid turundamisel ja millised toetavad tegevused, mis aitavad ühtlases tempos toodet / teenust parimini Internetis esile tõsta

- Koduleheturundus, miks on see vajalik? Kuidas Infot paigutada ja kuidas seda esitada kodulehel. Eesmärk on olla konkurendist parem. Kuidas tuvastada paremust?

- Otsingumootori turundus, kuidas paremini esile tulla, kuidas olla otsingus 10 esimese seas. Otsingute psühholoogia ja kuidas saada klient oma toote kirjeldusele või teenust tarbima

- Konkurendi analüüsimine ja tema igapäevased tegevused, mida sellest järeldada, mis on minul tegemata?

 

Koolituspäeva tulemusena on osalejal teadmised, kuidas kasutada efektiivselt Interneti võimalusi oma toodete / teenuste turundamiseks. Kuidas olla konkurentidest parem ja kuidas uute toodete / teenustega paremini Internetis välja paista. Kuidas kasutada Internetipõhiseid analüüsitööriistu ettevõte seisukohast lähtuvalt ning milliseid otsuseid vastu võtta analüüsimisel saadud tulemuste baasil.

 

Moodul IV

Koolituspäeva jooksul saavad koolitusel osalejad nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi, kuidas luua ja hoida väärtustavat koostöösuhet. Lisaks saavad osalejad treenida oma ettevõtet tutvustavat „liftikõnet“ ning jagavad üksteisele ideid, kuidas ennast ja oma tooteid veelgi atraktiivsemalt tutvustada. Koolituspäev on eelkõige praktiline ja kogemuslik, miniloengutele pakuvad vaheldust harjutused, rollimängud, diskussioonid.

Peamised teemad:

- Väärtustava koostöö baasoskuste treenimine. Väärtustava koostöö eelduseks on osapoolte väärtustav ja lugupidav suhtumine vestluskaaslasesse. Väärtustavas koostöösuhtes olevad partnerid usuvad, et mõlemal vestluspartneril on väärtuslikud ideed, nad kuulavad üksteist päriselt, ilma oma agendat peale surumata, sest nad usuvad, et tõeliselt kuulates sünnivad uued ideed nii kõnelejal kui kuulajal. Oskavad anda ausat ja väärtustavat tagasisidet, mis aitab kõigil areneda.

- Valge lehe hoiak. Kuidas vabastada oma pea eelarvamustest, kohustustest, muredest ning minna kohtumisele puhta peaga ning avatud hoiakuga.

- Uskumuste ja hoiakute mõju suhtlusprotsessile. Alateadvus juhib 90-95% meie elu. Kui alateadlikult ei pea vestluskaaslasest lugu, siis kogu sõnavara, kehakeel jm väljendab seda ning vestluskaaslane püüab alateadlikult selle info kinni. Kui kumbki ei ole teadlik suhtleja, siis koostööd ei sünni.

- Ohu-kasu polaarsusega arvestamine suhtlemisel. Räägime neuroteaduse uuringutest ja sellest, kuidas meie aju igat stiimulit käsitleb ohu või võimalusena (‘Sa olid tubli, AGA…' või ‘Sa olid tubli JA …') ning kuidas seda igapäevases elus ära kasutada.

- Sõnad ja käitumine, mis võivad tekitada suhtlemisel vastupanu. Arutleme koos, millised sõnad ja käitumine (nt telefoni näppimine vestluse ajal, ringi sibav pilk, targutamine, õpetamine, kritiseerimine) usladust lõhuvad ja vestlust mõjutavad.

- Liftikõne treenimine. Kuidas oma toodet/teenust lühidalt ja selgelt maha müüa. 2 min tutvustav kõne

 

Koolituse tulemusena on osalejal teadmised ning läbi praktiliste treeningute omandatud lihtsad oskused, kuidas olla hea esineja, kuidas toodet / teenust lühidalt, arusaadavalt ja selgelt esitleda. Kuidas väärtustada koostöösuhet klliendi, töökaaslase või äripartneriga.

 

Koolituspäeva ajakava jaotub järgnevalt:

09.45 – 10.00 Kogunemine

10.00 – 12.00 I osa, praktiline koolitus

12.00 – 12.45 Lõunapaus

12.45 – 14.15 II osa, praktiline koolitus

14.15 – 14.30 Vaheaeg, kohvipaus

14.30 – 15.45 III osa, praktiline koolitus

15.45 – 16.00 Päeva kokkuvõte, täiendavad küsimused, arutelud

 

Koolituse maht: 64 akadeemilist tundi, koolitus viiakse läbi neljal päeval.

 

Koolituse toimumise koht: Tallinn, Keskkonnahariduskeskuse seminarikeskuses. Ehitajate tee 150 Seminariruum "Ilves" I korrus. Koolitus toimub sülearvutitega (arvutiklassis olemas), arvutites installeeritud MS Office tarkvara. Koolitusel osalejale on parkimine maja ees tasuta.

Investeering: Koolituse korraldamist toetakse Leader programmist, oslaejale on koolitus tasuta (sisaldab koolitust, koolitusmappi, lõunasööki, kohvipause, tunnistus, arvutiklassi kasutust)

Osalemistingimused: 1-4 moodulit moodustavad tervikliku koolitusprogrammi. Koolitus on suunatud Saue, Saku, Harku, Kiili valla piirkonna väikettevõtjatele. Osaleda saavad Saku, Saue, Harku ja Kiili vallas registreeritud või tegutsevad ettevõtted, FIE'd. Ühest ettevõttest võib osaleda mitu osalejat, kui need osalejad osalevad erinevatel moodulitel. Nt III moodul Internetiturundus võib osaleda ettevõttest inimene, kes tegeleb turundusega. Sama inimene ei pea aga osalema II mooduli Exceli osas. Registreerumisel koolitusele kinnitad, et ettevõte osaleb kõigis neljas moodulis.
Koolitusele registreerumiseks täida allolev vorm. Kohtade arv on piiratud, ületäitumise korral registreerumine lõpetatakse.

 

Koolitusgrupi suurus: ühes grupis 12 osalejat
 

Koolitajad:

Kristjan Sakk (I-III moodul) Edunet OÜ juht/asutaja, MS Office tarkvara konsultant/koolitaja. Omab väga head MS Officekasutamise õpetamise oskust, oskab vahendada IT-alast suhtlust ka mitte infotehnoloogia spetsialistidele. Viinud läbi organisatsioonipõhiseid koolitusi ca 400 organisatsioonile, koolitusturul olnud tegev üle 15 aasta ja viinud läbi üle 1000 erineva koolituse. Praktik aastast 1996. Interntiturunduse ja veebi koolitajana toimetanud 14 aastat. Osalenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete Internetiturunduskoolituse projektides koolitajana, mille käigus on saanud koolitust ca 200 erinevat organisatsiooni. Koolitanud veebialastel koolitustel ca 300 organisatsiooni. Osalenud sõltumatu eksperdina mitmete veebirakenduste loomiste ja arenduste juures.

Kristjan on keskendunud sisekoolituste läbiviimisele MS Office tarkvara (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook), OpenOffice tarkvara, LibreOffice, Office 365 ja Windows tarkvara koolitamiseks. Omandanud seeläbi suure kogemuse Office probleemide lahendamisel. Kogemus on saadud erinevate valdkondade organisatsioonide koolitamisel riigi-, kui ka erasektoris (ca 400 organisatsiooni valdkondades finants, pagandus, kaubandus, tootmine, kui ka riigi sektoris). Osalenud esinejana Äripäeva seminaridel, PARE konverentsidel. Osaleb koolitajana Äripäeva Akadeemias juhtidele ja finantsjuhtidele suunatud Exceli koolitustel.

Kaidi Peets (IV moodul) International Supervision and Coaching Institute; juhatuse liige, koolitaja, superviisor; Supervisiooni ja coachingu alaste koolituste läbiviimine (põhiteemad: supervisiooni ja coachinguoskused, enesejuhtimine, tagasisidestamine, motiveerimine, rollid meie sees ja meeskonnas)

 

Lisainfo: Kristjan Sakk kristjan@edunet.ee


Koolitus toimub kuupäevadel: 16.-17.01 ja 06.-07.02 kl 10.-16.00 (Sisaldab lõunapausi)
Registreerumine lõppenud, grupp täitunud!